Usmernenie pre účtovníka k plneniu povinností podľa § 10 – 12, 14 až 17, § 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účtovník je povinnou osobou podľa § 5ods. 1 písm. h) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“)

Účtovníkom vyplývajú z uvedeného zákona okrem iného aj povinnosti podľa § 10 až 12, 14 až 17, § 20 na plnenie ktorých by sme chceli vzhľadom na najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky zvlášť poukázať.

externý účtovník

kbb-zakon-aml-297-2008

0