Je odborne vyprofilový a cieľovo orientovaný mesačík v oblasti účtovníctva, audítorstva a daňovníctva. Prináša časovo vysoko aktuálne témy a spája v sebe odbornosť s praxou.

Vydáva Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ACCA.

Registrácia MK SR EV 3794/09

Ročne vychádza 12 čísiel + mimoriadne vydanie aktuálnych legislatívnych zmien.

Archív článkov je dostupný pre predplatiteľov ÚAD na www.uctokomplet.sk

  • Ako sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. v roku 2018 (1/2018)
  • Čo priniesla novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov (2/2018)
  • Zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení SZČO od roku 2018 (1/2018)
  • K daňovým priznaniam k dani z príjmov FO za rok 2017 (2/2018)
  • Zmeny pri zdaňovaní príjmov od 1.1. 2018 (2/2018)
  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz k DPH a súhrnný výkaz k DPH – zmeny s účinnosťou od 1.1.2018 (2/2018)
  • Platenie daňovej licencie naposledy za zdaňovacie obdobie 2017 a jej započítanie aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach s vykázanou daňou (2/2018)
  • Transferové oceňovanie(10, 11, 12/2017; 1/2018)
  • Kurzové rozdiely k opravným položkám, rezervám a účtom časového rozlíšenia (12/2017)
  • Informácia k vybraným ustanoveniam novely daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018 a 1.1.2019 (12/2017)

Predplatné

Spôsob zasielania
12 čísiel + 1 mimoriadne číslo
Spolu s DPH vrátane
poštovného a balného
Cena pre členov SKCú
vrátane poštovného a balného
List (novinové) 99,80 eur 79,84 eur
Doporučene 111,58 eur 89,26 eur