Je odborne vyprofilový a cieľovo orientovaný mesačík v oblasti účtovníctva, audítorstva a daňovníctva. Prináša časovo vysoko aktuálne témy a spája v sebe odbornosť s praxou.

Vydáva Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ACCA.

Registrácia MK SR EV 3794/09

Ročne vychádza 12 čísiel + mimoriadne vydanie aktuálnych legislatívnych zmien.

Archív článkov je dostupný pre predplatiteľov ÚAD na www.uctokomplet.sk

 • K príjmom fyzických osôb, ktoré sa nezdaňujú (9/2018)
 • Rozšírenie nových zoznamov daňových subjektov na zverejňovanie v roku 2018 a 2018 (9/2018)
 • Oslobodenie od dane podľ zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2018 (9/2018)
 • Zdaňovanie digitálnych platforiem (7-8/2018)
 • IFRS – novoprijatý Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo (7-8/2018)
 • Odkonsolidácia v praxi (6/2018)
 • Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností u fyzických osôb (6/2018)
 • Platobné karty v podvojnom účtovníctve podnikateľov (6/2018)
 • Vysporiadanie daňového nedoplatku v roku 2018 (5/2018)
 • K povinnej elektronickej komunikácii daňového subjektu so správcom dane od 1.1.2018 a od 1.7.2018 (5/2018)
 • Prechod na IFRS 16 – Lízingy (4/2018)
 • Kapitálový fond z príspevkov z účtovného a daňového hľadiska (4/2018)
 • Konsolidovaná účtovná závierka – metódy a zásady konsolidácie 1. časť (4/2018)
 • Registračná povinnosť ako platca DPH v roku 2018 (3/2018)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry – zmeny s účinnosťou od 1. januára 2018 (3/2018)
 • Nová definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018 (3/2018)
 • Čo priniesla novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov (2/2018)
 • K daňovým priznaniam k dani z príjmov FO za rok 2017 (2/2018)
 • Zmeny pri zdaňovaní príjmov od 1.1. 2018 (2/2018)
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz k DPH a súhrnný výkaz k DPH – zmeny s účinnosťou od 1.1.2018 (2/2018)
 • Platenie daňovej licencie naposledy za zdaňovacie obdobie 2017 a jej započítanie aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach s vykázanou daňou (2/2018)
 • Transferové oceňovanie(10, 11, 12/2017; 1/2018)
 • Zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení SZČO od roku 2018 (1/2018)
 • Ako sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. v roku 2018 (1/2018)
 • Kurzové rozdiely k opravným položkám, rezervám a účtom časového rozlíšenia (12/2017)
 • Informácia k vybraným ustanoveniam novely daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018 a 1.1.2019 (12/2017)

Predplatné

Spôsob zasielania
12 čísiel + 1 mimoriadne číslo
Spolu s DPH vrátane
poštovného a balného
Cena pre členov SKCú
vrátane poštovného a balného
List (novinové) 99,80 eur 79,84 eur
Doporučene 111,58 eur 89,26 eur