SKCÚ - Slovenska komora certifikovaných účtovníkov

Vzdelávanie a združovanie účtovníkov už od roku 1990.

Cieľ projektu

So Systémom certifikácie účtovníkov sa za uplynulých 15 rokov sa podarilo pre túto formu zvyšovania kvalifikácie profesijných účtovníkov získať nielen záujem vlastných odborníkov – účtovníkov, ale tiež pozornosť a akceptovanie tejto formy profesijného vzdelávania predstaviteľov vysokých a stredných škôl, príbuzných profesijných organizácií (napríklad Slovenská komora audítorov) a v neposlednom rade aj Ministerstva financií a Ministerstva školstva SR (akreditácia systému).

Čo mi prinesie získanie certifikátu?

konkurenčná výhoda na trhu práce
prestížny doklad o odbornej profesijnej kvalifikácii
šancu na vyššiu pracovnú pozíciu
medzinárodný doklad o dosiahnutom vzdelaní

HLAVNÝ CIEĽ

Hlavným cieľom je posilnenie kvalifikačnej úrovne účtovnej profesie a dosiahnuť porovnateľnosť s ostatnými krajinami EÚ. Zároveň otvára možnosť kvalifikačného rastu na medzinárodnej úrovni.

Účtovná kvalifikácia na tejto úrovni je často vyžadovaná nielen domácimi ale aj nadnárodnými spoločnosťami. Spája v sebe nielen teoretické znalosti, ale i praktické zručnosti. Za uplynulé obdobie vstúpilo do systému 3 328 účastníkov.

Spolupráca s organizáciami

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov spolupracuje s ostatnými profesijnými organizáciami ako sú Slovenská komora audítorov a Slovenská komora daňových poradcov, zároveň pôsobí ako partner so Svazom účetních Česká republika, Institutom Svazu účetních, Ministerstvom financií SR, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Katedrou účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave a pod.

glasses-calculator-tablet-white-neat-desk (1)
Prax

Podmienkou na vydanie certifikátu je doloženie predchádzajúcej dosiahnutej praxe, prípadne absolvovanie riadenej praxe pod vedením školiteľa. Cieľom praxe je získanie skúseností a znalostí, ako aj návykov pri aplikovaní teoretických vedomostí.

rear-view-female-business-executive-giving-speech (1)
IFRS špecialista

Nemenej dôležitým je aj vzdelávací program IFRS špecialista, ktorý Slovenská komora certifikovaných účtovníkov organizuje na základe zakúpenej licencie.

Vzdelávanie účtovníkov

Jednou z najdôležitejších činností Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov je zabezpečenie vzdelávania účtovníkov. Z tohto dôvodu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov ucelený systém vzdelávania, ktorý sa orientuje na celoživotné vzdelávanie a zahŕňa komplexnú problematiku od účtovníctva, medzinárodných štandardov až po dane.

1. STUPEŇ

KVALIFIKOVANÝ ÚČTOVNÍK

2. STUPEŇ

ÚČTOVNÍK EXPERT

Certifikácia profesie

Jedným z najdôležitejších vzdelávacích programov je Projekt certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a zároveň medzinárodnou vzdelávacou inštitúciou ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

business-man-calculating-finance-numbers (1)
Odborné semináre

Vzdelávanie dopĺňajú ďalej odborné semináre z oblastí postupov účtovania pre podnikateľov, postupov účtovania pre verejný sektor, medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS, daňovej problematiky (daň z príjmov, DPH) atď.

Prednosti projektu certifikácie

Dva kvalifikačné stupne
Vyvážené prepojenie teoretických znalostí a praktických zručností
Možnosť uznania doteraz získaného vzdelania a praxe
Koncepcia projektu certifikácie zodpovedá požiadavkám 8. Direktívy EÚ

Medzinárodným vzdelávacím štandardom IFAC-u (IES 1 -7) a je v súlade s globálnymi osnovami pre účtovnú profesiu UNCTAD – OSN.

Scroll to Top