SKCÚ - Slovenska komora certifikovaných účtovníkov

Vzdelávanie a združovanie účtovníkov už od roku 1990.

SKCU oznamuje

TV JOJ hľadá účtovníka

Pracovná ponuka

SKCÚ

Poslaním Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov je združovanie účtovníkov Slovenskej republiky, zvyšovanie úrovne a celkovej kvality profesie účtovníka, rozvoj teórie a praxe účtovníctva a zabezpečovanie celoživotného vzdelávania účtovníkov.

Spolupráca s organizáciami

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov spolupracuje s ostatnými profesijnými organizáciami ako sú Slovenská komora audítorov a Slovenská komora daňových poradcov, zároveň pôsobí ako partner so Svazom účetních Česká republika, Institutom Svazu účetních, Ministerstvom financií SR, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Katedrou účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave a pod.

glasses-calculator-tablet-white-neat-desk (1)
Prax

Podmienkou na vydanie certifikátu je doloženie predchádzajúcej dosiahnutej praxe, prípadne absolvovanie riadenej praxe pod vedením školiteľa. Cieľom praxe je získanie skúseností a znalostí, ako aj návykov pri aplikovaní teoretických vedomostí.

rear-view-female-business-executive-giving-speech (1)
IFRS špecialista

Nemenej dôležitým je aj vzdelávací program IFRS špecialista, ktorý Slovenská komora certifikovaných účtovníkov organizuje na základe zakúpenej licencie.

Vzdelávanie účtovníkov

Jednou z najdôležitejších činností Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov je zabezpečenie vzdelávania účtovníkov. Z tohto dôvodu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov ucelený systém vzdelávania, ktorý sa orientuje na celoživotné vzdelávanie a zahŕňa komplexnú problematiku od účtovníctva, medzinárodných štandardov až po dane.

1. STUPEŇ

KVALIFIKOVANÝ ÚČTOVNÍK

2. STUPEŇ

ÚČTOVNÍK EXPERT

Certifikácia profesie

Jedným z najdôležitejších vzdelávacích programov je Projekt certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a zároveň medzinárodnou vzdelávacou inštitúciou ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

business-man-calculating-finance-numbers (1)
Odborné semináre

Vzdelávanie dopĺňajú ďalej odborné semináre z oblastí postupov účtovania pre podnikateľov, postupov účtovania pre verejný sektor, medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS, daňovej problematiky (daň z príjmov, DPH) atď.

Cieľ projektu

So Systémom certifikácie účtovníkov sa za uplynulých 15 rokov sa podarilo pre túto formu zvyšovania kvalifikácie profesijných účtovníkov získať nielen záujem vlastných odborníkov – účtovníkov, ale tiež pozornosť a akceptovanie tejto formy profesijného vzdelávania predstaviteľov vysokých a stredných škôl, príbuzných profesijných organizácií (napríklad Slovenská komora audítorov) a v neposlednom rade aj Ministerstva financií a Ministerstva školstva SR (akreditácia systému).

HLAVNÝ CIEĽ

Hlavným cieľom je posilnenie kvalifikačnej úrovne účtovnej profesie a dosiahnuť porovnateľnosť s ostatnými krajinami EÚ. Zároveň otvára možnosť kvalifikačného rastu na medzinárodnej úrovni.

Účtovná kvalifikácia na tejto úrovni je často vyžadovaná nielen domácimi ale aj nadnárodnými spoločnosťami. Spája v sebe nielen teoretické znalosti, ale i praktické zručnosti. Za uplynulé obdobie vstúpilo do systému 3 328 účastníkov.

Čo mi prinesie získanie certifikátu?

konkurenčná výhoda na trhu práce
prestížny doklad o odbornej profesijnej kvalifikácii
šancu na vyššiu pracovnú pozíciu
medzinárodný doklad o dosiahnutom vzdelaní

Prednosti projektu certifikácie

Dva kvalifikačné stupne
Vyvážené prepojenie teoretických znalostí a praktických zručností
Možnosť uznania doteraz získaného vzdelania a praxe
Koncepcia projektu certifikácie zodpovedá požiadavkám 8. Direktívy EÚ

Medzinárodným vzdelávacím štandardom IFAC-u (IES 1 -7) a je v súlade s globálnymi osnovami pre účtovnú profesiu UNCTAD – OSN.

Časopis ÚAD

Je odborne vyprofilovaný a cieľovo orientovaný mesačník v oblasti účtovníctva, audítorstva a daňovníctva. Prináša časovo vysoko aktuálne témy a spája v sebe odbornosť s praxou s 30 ročnou tradíciou.

Vydáva Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ACCA.

IMG-20191010-WA0002
Odborné semináre

Ročne vychádza 12 čísiel + mimoriadne vydanie aktuálnych legislatívnych zmien.

Návrat hore