Slovenská komora certifikovaných účtovníkov

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov vznikla v roku 1990, keď pôsobila ešte pod názvom Slovenský zväz účtovníkov a audítorov. V roku 1992 vznikol samostatný Slovenský zväz účtovníkov, ktorý sa v roku 2002 premenoval na Slovenskú komoru certifikovaných účtovníkov.

Poslaním Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov je združovanie účtovníkov Slovenskej republiky, zvyšovanie úrovne a celkovej kvality profesie účtovníka, rozvoj teórie a praxe účtovníctva a zabezpečovanie celoživotného vzdelávania účtovníkov.

Company Intro

Cieľ projektu

So Systémom certifikácie účtovníkov sa za uplynulých 15 rokov sa podarilo pre túto formu zvyšovania kvalifikácie profesijných účtovníkov získať nielen záujem vlastných odborníkov – účtovníkov, ale tiež pozornosť a akceptovanie tejto formy profesijného vzdelávania predstaviteľov vysokých a stredných škôl, príbuzných profesijných organizácií (napríklad Slovenská komora audítorov) a v neposlednom rade aj Ministerstva financií a Ministerstva školstva SR (akreditácia systému).

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom je posilnenie kvalifikačnej úrovne účtovnej profesie a dosiahnuť porovnateľnosť s ostatnými krajinami EÚ. Zároveň otvára možnosť kvalifikačného rastu na medzinárodnej úrovni.

Účtovná kvalifikácia na tejto úrovni je často vyžadovaná nielen domácimi ale aj nadnárodnými spoločnosťami. Spája v sebe nielen teoretické znalosti, ale i praktické zručnosti. Za uplynulé obdobie vstúpilo do systému 3 328 účastníkov.

Čo mi prinesie získanie certifikátu?

  • konkurenčná výhoda na trhu práce
  • prestížny doklad o odbornej profesijnej kvalifikácii
  • šancu na vyššiu pracovnú pozíciu
  • medzinárodný doklad o dosiahnutom vzdelaní

Prednosti projektu certifikácie

  • dva kvalifikačné stupne
  • vyvážené prepojenie teoretických znalostí a praktických zručností
  • možnosť uznania doteraz získaného vzdelania a praxe
  • koncepcia projektu certifikácie zodpovedá požiadavkám 8. Direktívy EÚ, Medzinárodným vzdelávacím štandardom IFAC-u (IES 1 -7) a je v súlade s globálnymi osnovami pre účtovnú profesiu UNCTAD – OSN.
a

Spolupráca s organizáciami

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov spolupracuje s ostatnými profesijnými organizáciami ako sú Slovenská komora audítorov a Slovenská komora daňových poradcov, zároveň pôsobí ako partner so Svazom účetních Česká republika, Institutom Svazu účetních, Ministerstvom financií SR, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Katedrou účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave a pod.

a

Vzdelávanie účtovníkov

Jednou z najdôležitejších činností Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov je zabezpečenie vzdelávania účtovníkov. Z tohto dôvodu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov ucelený systém vzdelávania, ktorý sa orientuje na celoživotné vzdelávanie a zahŕňa komplexnú problematiku od účtovníctva, medzinárodných štandardov až po dane.

Certifikácia profesie

Jedným z najdôležitejších vzdelávacích programov je Projekt certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a zároveň medzinárodnou vzdelávacou inštitúciou ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Viac o vzdelaní

Nemenej dôležitým je aj vzdelávací program IFRS špecialista, ktorý Slovenská komora certifikovaných účtovníkov organizuje na základe zakúpenej licencie.
Vzdelávanie dopĺňajú ďalej odborné semináre z oblastí postupov účtovania pre podnikateľov, postupov účtovania pre verejný sektor, medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS, daňovej problematiky (daň z príjmov, DPH) atď.