Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

(verzia platná od 25.5.2018)

Osobné údaje, ktoré získavame od vás pri:

 • registrácii za člena Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov
 • registrácii do Projektu certifikácie profesie účtovník v SR
 • prihlasovaní sa na semináre a školenia
 • objednávaní predplatného časopisu Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo
 • objednávaní publikácii cez eshop
 • registrácii na portáli uctokomplet.sk,

o vás ako zákazníkoch, spravujeme a spracovávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ (ďalej len „správca“)

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov

Záhradnícka 95

821 08 Bratislava

IČO: 173 140 20

DIČ: 2020708778

IČ DPH: SK2020708778

Spoločnosť zapísaná na MV SR pod č.j. VVS/1-900/90-11

V úlohe správcu spracovávame osobné údaje subjektov v rámci všetkých našich činností pri poskytovaní služieb pre členov, účastníkov Projektu certifikácie profesie účtovník v SR a jeho absolventov, účastníkov organizovaných akcií a podujatí, pri poskytovaní pravidelných informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie, pri poskytovaní služieb súvisiacich s predplatným časopisu Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo, pri poskytovaní služieb súvisiacich s predajom publikácií cez eshop a poskytovaní služieb portálu uctokomplet.sk. Za účelom zabezpečenia prevádzky SKCú spracováva osobné údaje dodávateľov v rámci zmluvných vzťahov a vedenia účtovníctva a osobné údaje zamestnancov súvisiace s ich pracovných pomerom.

 

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov spĺňame zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

spracovávame vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu, plnenia zmluvy alebo udeleného súhlasu,

plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

umožňujeme vám uplatňovanie a plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Využívanie poskytnutých informácií

Poskytnuté informácie spracovávame za účelom splnenia právnych povinností a za účelom oprávneného záujmu, aby sme mohli plniť úlohy v súvislosti:

 • s vašim členstvom, ktoré nám ukladajú Stanovy,
 • s vašim zapojením do Projektu certifikácie profesie účtovník v SR, ktoré nám ukladajú pravidlá,
 • s vašim absolvovaním Projektu certifikácie profesie účtovník v SR, ktoré nám ukladajú vnútorné predpisy pre certifikovaných účtovníkov,
 • s vašim záujmom o nami usporadúvané a ponúkané vzdelávacie akcie a nie ste členom komory ani účastníkom Projektu certifikácie profesie účtovník v SR,
 • s vašim predplatným časopisu Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo,
 • s vašim nákupom cez eshop komory,
 • s vašim využívaním portálu uctokomplet.sk.

 

Spracovávané údaje

Za účelom poskytnutia niektorej z vyššie uvedených činností vyžadujeme tieto údaje:

meno a priezvisko, titul, kontaktná adresa, kontaktný telefón, e-mailová adresa, číslo bankového účtu.

V rámci Projektu certifikácie profesie účtovník v SR vyžadujeme tieto ďalšie údaje: profesijné zručnosti, odborná kvalifikácia, dosiahnuté vzdelanie, údaje o zamestnávateľovi, pracovná pozícia.

 

Práca s údajmi

Osobné údaje sú u nás dôsledne chránené. Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne, aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej, procedurálnej kontrole. Za účelom ochrany osobných údajov máme nastavené bezpečnostné mechanizmy, ktoré zahŕňajú technické, organizačné a personálne opatrenia. V súvislosti s účelom spracovania sú osobné údaje subjektov vedené v informačnom systéme členov, certifikovaných účtovníkov, predplatiteľov časopisu, účastníkov školení a seminárov, resp. v evidencii dodávateľov, v účtovných a osobných spisoch.

Osobné údaje poskytnuté za účelom vedenia agendy členov, certifikovaných účtovníkov, predplatiteľov časopisu, účastníkov školení a seminárov sú spracovávané v kancelárii SKCú.

SKCú pri spracovávaní osobných údajov neuplatňuje automatizované rozhodovanie s využitím výhradne automatických prostriedkov (aplikácie, softvér, algoritmy a pod.).

Pre distribúciu časopisu a zasielanie iných zásielok využívame externého spracovateľa Slovenskú poštu, a.s., ktorej poskytujeme meno a priezvisko, titul a kontaktnú adresu. Ochrana osobných údajov podlieha listovému tajomstvu.

SKCú môže spracovávané osobné údaje subjektov poskytnúť tretej osobe na základe zákonného titulu a v jej oprávnenom záujme príjemcom v súlade s vnútornými predpismi niektoré osobné údaje aj verejnosti na internetových stránkach, sociálnych sieťach a propagačných materiáloch.

Medzi tretie strany, ktorým v súvislosti s činnosťou SKCú poskytujeme údaje patria:

 

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Sféra, a. s.

Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

Ševt, a. s.

Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Slovenská komora audítorov

Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava

Akékoľvek osobné údaje, ktoré máme k dispozícií na základe vášho súhlasu s ich spracovaním, budú uchované až dovtedy, kým nám oznámite, že váš súhlas odvolávate.

 

Právo subjektov súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov.

 

Mlčanlivosť

Ubezpečujeme vás, že zamestnanci a spolupracovníci SKCú, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s SKCú.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

Návrat hore