Orgány SKCÚ

FullSizeRender

Ing. Petra Krišková, PhD.

prezidentka

dzupinka

Ing. Miroslav Džupinka, CSc.

viceprezident

Uzik

Ing. Ján Užík, PhD.

viceprezident

karesova

Ing. Tatjana Karešová

tajomníčka

Zoznam všetkých členov Prezídia SKCú

 

Ing. Ondrej Baláž
Ing. Mária Brániková
Ing. Miroslav Džupinka, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Mária Horváthová
Ing. Jaroslav Klimo
Ing. Petra Krišková, PhD.
Ing. Viliam Kupec, PhD.
prof. Ing. Božena Soukupová, PhD.
Ing. Róbert Spišák
Ing. Ružena Straková
prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.
Ing. Ján Užík, PhD.

  • Snem – najvyšší orgán komory, ktorý zvoláva prezident komory najmenej raz za 5 rokov.
  • Prezídium SKCú – je štatutárnym orgánom komory. Predsedom prezídia je prezident. Prezídium zo svojich členov volí viceprezidentov.
  • Sekretariát SKCú – je výkonným orgánom komory, tvoria ho prezident a viceprezidenti.
  • Dozorná rada – má 3 členov a jej poslaním je kontrola plnení uznesení zo snemu, Prezídia SKCú a sekretariátu, kontrola činnosti komory a kontrola účtovnej závierky SKCú.
  • Disciplinárna komisia – má 3 členov a jej poslaním je prerokúvanie a riešenie disciplinárnych prípadov.
  • Prezident SKCú – riadi činnosť komory a zastupuje ju navonok. Prezident zvoláva Snem SKCú, Prezídium SKCú a zasadnutia Sekretariátu SKCú. Zároveň je predsedom Komitétu pre vzdelávanie a certifikáciu.