Prax

Predchádzajúca prax

 • Musí byť doložená predpísaným spôsobom, t.j. na formulári SKCú – Žiadosť o uznanie praxe
 • Prílohou k žiadosti je potvrdenie od súčasného zamestnávateľa, prípadne fotokópia živnostenského listu, ak ide o SZČO
 • Žiadosť o uznanie praxe sa predkladá k 15. 2. alebo 15. 9. príslušného roka
 • Posúdenie žiadosti o uznanie praxe spadá do kompetencie Komitétu pre vzdelávanie a certifikáciu
 • Predchádzajúca prax pre 1.stupeň – Kvalifikovaný účtovník sa predkladá v minimálnej dĺžke 4 roky, pre 2. Stupeň – Účtovník expert sa predkladá v minimálnej dĺžke 6 rokov
glasses-calculator-tablet-white-neat-desk (1)
Prax

Podmienkou na vydanie certifikátu je doloženie predchádzajúcej dosiahnutej praxe, prípadne absolvovanie riadenej praxe pod vedením školiteľa. Cieľom praxe je získanie skúseností a znalostí, ako aj návykov pri aplikovaní teoretických vedomostí.

our-cooperation-is-very-profitable (1)

Riadená prax

 • Je určená pre adeptov, ktorí nemajú dostatočne dlhú predchádzajúcu prax alebo s praxou práve začínajú
 • Prebieha na pracovisku adepta pod vedením školiteľa/konzultanta
 • Školiteľ/konzultant dohliada na prácu adepta, hodnotí ju a kontroluje
 • Školiteľom/konzultantom môže byť iba skúsený účtovný odborník, ktorý má vyššiu kvalifikáciu. Konzultant je osoba, ktorá nahrádza funkciu školiteľa v prípade, ak adept pracuje ako SZČO alebo je zamestnaný vo firme, kde nie je možné zaistiť školenie priamo na pracovisku.
 • Zahájenie riadenej praxe sa oznamuje SKCú predpísaným spôsobom
 • Posúdenie riadenej praxe spadá do kompetencie Komitétu pre vzdelávanie a certifikáciu; v prípade, ak by boli predložené doklady pre uznanie riadenej praxe nedostatočné môže Komitét pozvať adepta na overovací pohovor
 
1. STUPEŇ

Riadená prax pre 1.stupeň – Kvalifikovaný účtovník – minimálna dĺžka 2 roky alebo minimálne 3 roky pod vedením konzultanta

2. STUPEŇ

Riadená prax pre 2. Stupeň – Účtovník expert – v minimálnej dĺžke 1 rok alebo minimálne 1,5 roka pod vedením konzultanta.

Návrat hore