Cieľ a koncepcia projektu

V roku 2000 bol vtedajším Slovenským zväzom účtovníkov implementovaný Systém certifikácie účtovníkov, ktorý bol inšpirovaný podobným systémom zavedeným v Českej republike v roku 1997. Za uplynulých 15 rokov sa podarilo pre túto formu zvyšovania kvalifikácie profesijných účtovníkov získať nielen záujem vlastných odborníkov – účtovníkov, ale tiež pozornosť a akceptovanie tejto formy profesijného vzdelávania predstaviteľov vysokých a stredných škôl, príbuzných profesijných organizácií (napríklad Slovenská komora audítorov) a v neposlednom rade aj Ministerstva financií a Ministerstva školstva SR (akreditácia systému).

Hlavný cieľ

 

Hlavným cieľom je posilnenie kvalifikačnej úrovne účtovnej profesie a dosiahnuť porovnateľnosť s ostatnými krajinami EÚ. Zároveň otvára možnosť kvalifikačného rastu na medzinárodnej úrovni.

accounting
policy

Prečo je nutnú účtovná kvalifikácia ?

 

Účtovná kvalifikácia na tejto úrovni je často vyžadovaná nielen domácimi ale aj nadnárodnými spoločnosťami. Spája v sebe nielen teoretické znalosti, ale i praktické zručnosti. Za uplynulé obdobie vstúpilo do systému 3 328 účastníkov.

Systém certifikácie tvoria dva kvalifikačné stupne:

1. stupeň – Kvalifikovaný účtovník

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou

2. stupeň – Účtovník expert

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a ukončenie kvalifikačného stupňa Kvalifikovaný účtovník

Prednosti projektu certifikácie:

 

  • dva kvalifikačné stupne
  • vyvážené prepojenie teoretických znalostí a praktických zručností
  • možnosť uznania doteraz získaného vzdelania a praxe
  • koncepcia projektu certifikácie zodpovedá požiadavkám 8. Direktívy EÚ, Medzinárodným vzdelávacím štandardom IFAC-u (IES 1 -7) a je v súlade s globálnymi osnovami pre účtovnú profesiu UNCTAD – OSN.
star (1)
accounting (1)

Čo mi prinesie získanie certifikátu?

 

  • konkurenčná výhoda na trhu práce
  • prestížny doklad o odbornej profesijnej kvalifikácii
  • šancu na vyššiu pracovnú pozíciu
  • medzinárodný doklad o dosiahnutom vzdelaní