Špecifikácia predmetov

1. STUPEŇ – KVALIFIKOVANÝ ÚČTOVNÍK

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
Lehota na dokončenie kvalifikačného stupňa: 7 rokov odo dňa registrácie

 
Účtovníctvo I.

Sylaby

Cieľ predmetu

Pochopiť princípy účtovného štýlu myslenia a zoznámiť sa s metódami a nástrojmi účtovníctva a ich využitím pri zobrazení aktív, pasív, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

Porozumieť cieľom, metódam a funkciám účtovného systému v riadení podniku z makroekonomického a mikroekonomického hľadiska a v národnom a svetovom kontexte. Osvojiť si praktické zručnosti účtovných postupov v bežnom účtovnom období a praktické zručnosti vykonať a zostaviť účtovnú závierku podľa slovenských účtovných predpisov. Pochopiť základné princípy systému vnútropodnikového účtovníctva a jeho vzťah ku kalkulačnému, systému rozpočtov a systému vnútropodnikových cien.

Kvantitatívne metódy – IT

Sylaby

Cieľ predmetu

Zabezpečiť, aby adepti profesie boli schopní zistiť (vypočítať) základné kvantitatívne ukazovatele (indikátory, parametre) a prakticky ich používať v podnikaní, v priemysle a v štátnom sektore.

Pochopenie metód výpočtu umožní využívať počítač ako užitočný nástroj na vykonávanie aktuálnych výpočtov. Absolventi tohto modulu sa naučia formulovať problémy v matematických pojmoch, riešiť ich a interpretovať výsledky, pochopiť a aplikovať štatistické techniky, vrátane metód prezentácie dát, ktoré vyhovujú obchodnému prostrediu.

Manažérska ekonomika

Sylaby

Cieľ predmetu

Pochopiť princípy ekonomického štýlu myslenia a zoznámiť sa s príkladmi jeho aplikácie v ekonomických analýzach účtovníka.

Porozumieť fungovaniu ekonómie z makroekonomického a mikroekonomického hľadiska. Zoznámiť sa s etapami životného cyklu podniku. Porozumieť systému podnikových cieľov, plánov a funkcií. Osvojiť si praktické zručnosti využitia základných ekonomických metód a nástrojov.

Dane

Sylaby

Cieľ predmetu

Učivo sa zameriava na komplexné zobrazenie daňového systému Slovenskej republiky a na základné konštrukčné prvky a prístupy k priamym a nepriamym daniam.

Ďalej ide o objasnenie systému zdravotného a sociálneho poistenia. Dôraz sa kladie na teoretickú a praktickú aplikáciu zákona o dani z príjmov.

Účtovníctvo II.

Sylaby

Cieľ predmetu

Skúška by mala otestovať schopnosť účastníkov zostaviť účtovnú závierku v súlade so slovenskou účtovnou legislatívou vrátane výkazu peňažných tokov a poznámok účtovnej závierky a rozšíriť tieto znalosti a schopnosti o vybrané pravidlá Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) a rozdiely medzi slovenskými účtovnými predpismi a systémom IAS/IFRS.

Účastníci skúšky by mali okrem účtovných pravidiel aplikovaných na individuálnu účtovnú jednotku ovládať aj zostavenie jednoduchej konsolidovanej účtovnej závierky a vykonať finančnú analýzu účtovnej závierky.

Profesijné správanie a komunikácia

Sylaby

Cieľ predmetu

Získavanie informácií o podnikateľskom prostredí a porozumenie podnikaniu a jeho prostrediu s hlavným zreteľom na jeho komunikačné aspekty. Pochopenie významu účtovníctva pre manažérske riadenie v podnikateľskom subjekte.

Osvojenie relácie medzi organizačnou štruktúrou podnikateľského subjektu a metódami riadenia, resp. spôsobmi komunikácie. Dôležitosť a význam „kľúčových“ útvarov podniku (účtovníctvo) na podnikovú výkonnosť; kontrolné mechanizmy riadenia.

Získanie prehľadu o dôležitosti správnych foriem komunikácie medzi zamestnancami a vlastníkmi, resp. manažmentom. Osvojenie si zásad etického profesijného správania a riešenie zložitých konfliktných situácií. Získanie prehľadu o význame personálneho manažmentu a zásad psychohygieny.

Manažérske financie

Sylaby

Cieľ predmetu

Oboznámiť účastníkov s cieľmi, obsahom a štruktúrou finančného riadenia, pochopiť riadenie investičných projektov a pracovného kapitálu, zhodnotiť rôznorodé investičné projekty, identifikovať zdroje podnikových financií a pochopiť princípy oceňovania podnikov a aktív.

2. STUPEŇ – ÚČTOVNÍK EXPERT

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a ukončenie kvalifikačného stupňa Kvalifikovaný účtovník
Lehota na dokončenie kvalifikačného stupňa: 5 rokov odo dňa registrácie do kvalifikačného stupňa Účtovník expert

Manažérske účtovníctvo

Sylaby

Cieľ predmetu

Zoznámiť sa s cieľom, obsahom a štruktúrou manažérskeho účtovníctva, klasifikovať rôzne typy nákladov a výnosov, používať kalkulačné vzorce a kalkuláciu pevných a variabilných nákladov, spracovať a využívať rôzne typy rozpočtov, spracovať a využívať kalkuláciu štandardných nákladov a stanoviť odchýlky, riešiť rozhodovacie úlohy založené na informáciách manažérskeho účtovníctva.

IFRS

Sylaby

Cieľ predmetu

Oboznámiť účastníkov s možnosťami zostavenia a využitia konsolidovanej účtovnej závierky vrátane výkazu peňažných tokov a výkazu o zmenách vlastného imania. Účastníci by mali byť schopní aplikovať medzinárodné štandardy finančného výkazníctva v plnom rozsahu pri zostavovaní účtovnej závierky a objasniť ich východiská a pravidlá.

Finančné riadenie

Sylaby

Cieľ predmetu

Oboznámiť účastníkov s princípmi, metódami a konkrétnymi spôsobmi realizácie dlhodobého finančného manažmentu, vrátane fúzií, akvizícií a finančných reštrukturalizácií. Vysvetliť rôzne typy rizík a spôsoby ich zabezpečenia.

Auditing a vnútorná kontrola

Sylaby

Cieľ predmetu

Poskytnúť adeptom účtovnej profesie základné znalosti účelu a cieľov auditu a osvojiť si základné audítorské postupy. Osvojiť si znalosti a zručnosti vnútornej kontroly a metód a nástrojov, ktoré sa využívajú na hodnotenie interných podnikových procesov a aktivít.

Podnikový manažment

Sylaby

Cieľ predmetu

Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami a technikami a osvojiť si schopnosť a zručnosť v ich aplikácii v hospodárskej praxi pre potreby profesijného účtovníka.

Návrat hore