Časopis ÚAD

Je odborne vyprofilovaný a cieľovo orientovaný mesačník v oblasti účtovníctva, audítorstva a daňovníctva. Prináša časovo vysoko aktuálne témy a spája v sebe odbornosť s praxou s 30 ročnou tradíciou.

Vydáva Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci so Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a ACCA.

Registrácia MK SR EV 3794/09. Recenzovaný dvomi nezávislými recenzentmi.

Ročne vychádza 12 čísiel + mimoriadne vydanie aktuálnych legislatívnych zmien.

IMG-20191010-WA0002

Kompletný cenník na rok 2023

Zoznam článkov vybraných vydaní

Novely zákona o DPH v roku 2018 a 2019

Stručne k zdaňovaniu príjmov zo závislej činnosti na rozhraní rokov 2018 a 2019

Inventarizácia a jej súčasť inventúra ako východisko správneho vykazovania finančných informácií

Účtovanie inventarizačných rozdielov na zabezpečenie relevantných informácií poskytovaných účtovnou závierkou účtovnej jednotky

Základ a sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2019

Informácia k novelám daňového poriadku schválených v roku 2018 s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019

Informácia k novelám daňového poriadku schválených v roku 2018 s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019

Informácia k zákonu proti byrokracii, ktorým sa zrušujú povinností daňových subjektov o predkladaní výpisov z vybraných registrov

Komentár k zmene definície „obrat“ pre účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) platného od 01. 01. 2019

Zmena výpočtu koeficientu pomerného odpočítania dane podľa § 50 zákona o DPH

Nárok na vrátenie dane zahraničným osobám, iným osobám a organizáciám podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Postup účtovania pri prechode medzi účtovnými sústavami

K daňovým priznaniam k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

K odpusteniu zmeškania lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Dodanie služby v roku 2019

Povinnosti osôb povinných platiť daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

Registrovaný sociálny podnik

K sprísnenému nazeraniu do spisu daňového subjektu u správcu dane

Je kombinované riziko vhodným indikátorom pre použitie bežných, resp. špecifických audítorských postupov ?

Aktuality v evidovaní tržieb v podnikateľskom prostredí

Daňové a účtovné vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie za rok 2018 v roku 2019

Ďalšie povinnosti osôb povinných platiť daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

Novinky v používaní pokladnice e-kasa klient

Zmena účtovného a zdaňovacieho obdobia

Zásoby u daňovníka s jednoduchým účtovníctvom

Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce (povinnosti zamestnávateľa)

Navrhované zvýšenie limitov pre povinný štatutárny audit ako reakcia na gold-plating

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od januára 2020 – nadobudnutie transpozície smernice 2018/1910

Ostatné zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od januára 2020

Poskytovanie, účtovanie a zdaňovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Návrat hore