Manažerské finance

Manažerské finance

19.80

Publikácia je určená pre predmet Manažérske financie. Prvá časť publikácie je zameraná na teoretické základy z oblasti finančného riadenia. Druhá časť publikácie je venovaná problematike krátkodobého finančného riadenia s dôrazom na riadenie pracovného kapitálu. Tretia časť textu je venovaná investičnému rozhodovaniu. Štvrtá časť publikácie sa zaoberá problematikou samotného financovania spoločností, a to ako formou vlastných, tak aj cudzích zdrojov, ako aj nákladov vlastných a cudzích zdrojov financovania. Záverečná časť publikácie je venovaná problematike oceňovania. Text je zameraný na oceňovanie aktív a dlhov, ale aj na problematiku základných metód oceňovania podniku.

Návrat hore